НБУ - Банковская система Украины, итоги 2010 года

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, у тому числі: 175 банків (99,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) – акціонерні товариства (з них: 16 банків (9,1%) – відкриті акціонерні товариства, 1 банк (0,6%) – закрите акціонерне товариство, 158 банків (89,7%) – публічні), 1 банк (0,6%) – товариство з обмеженою відповідальністю.


У стані ліквідації перебуває 18 банків, з них 17 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 1 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
Власний капітал банків склав 141,7 млрд. грн. або 15,0 % пасивів банків.

Власний капітал банків має таку структуру. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 102,9% від капіталу; дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – 0,3%; емісійні різниці – 6,0%; загальні резерви та фонди банків – 8,9%; результати минулих років – (-20,5%); результати звітного року, що очікують затвердження – 0,3%; результати поточного року – (-6,2%); результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії – 8,3%.

Зобов’язання банків становили 803,8 млрд. грн.

Основні складові зобов’язань:

- кошти фізичних осіб – 270,7 млрд. грн., або 33,7% від зобов’язань;

- строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків, – 172,8 млрд. грн., або 21,5%;

- кошти суб’єктів господарювання – 144,0 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 206,6 млрд. грн., або 76,3% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу – 64,1 млрд. грн., або 23,7%.

Активи банків становили 945,5 млрд.грн., загальні активи – 1 090,1 млрд. грн.

Банки мають таку структуру загальних активів. Готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ – 4,9% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках, що відкриті в інших банках – 6,2%, кредитні операції – 69,3%, вкладення в цінні папери – 7,7%, дебіторська заборгованість – 1,9%, основні засоби та нематеріальні активи – 4,0%, нараховані доходи до отримання – 4,6%, інші активи – 1,4%.


з/п
Показники Дата
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
1. Кількість зареєстрованих
банків
181 186 193 198 198 197
194
2. Виключено
з Державного реєстру банків
4 1 6 1 7 6
6
3. Кількість банків, що
знаходиться у стадії ліквідації
20 20 19 19 13 14
18
4.
Кількість банків, що мають ліцензію НБУ на
здійснення банківських операцій
160 165 170 175 184 182
176
4.1 з них: з іноземним капіталом 19 23 35 47 53 51
55
4.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 9 13 17 17 18
20
5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків,
%
9.6 19.5 27.6 35.0 36.7 35.8
40.6

АКТИВИ

I. Активи банків 134348 213878 340179 599396 926086 880302
942088
Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 141497 223024 353086 619004 973332 1001626
1090248
1. Готівкові кошти та банківські метали 5622 7628 11430 18313 20668 21725
26749
2. Кошти в Національному банку України 8305 17382 15280 19120 18768 23337
26190
3. Кореспондентські рахунки, що відкриті в
інших банках
9921 11589 18535 26293 40406 51323
67596
4. Кредити надані 96945 156268 268294 485368 792244 747348
755030
з них:
4.1 кредити, що надані суб'єктам господарської
діяльності
72875 109020 167661 276184 472584 474991
508288
4.2 кредити надані фізичним особам 14599 33156 77755 153633 268857 222538
186540
5. Довгострокові кредити 45531 86227 157224 291963 507715 441778
420061
5.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарювання 34693 58528 90576 156355 266204 244412
262199
6. Прострочена заборгованість за кредитами 3145 3379 4456 6357 18015 69935
84851
7. Вкладення в цінні папери 8157 14338 14466 28693 40610 39335
83559
8. Резерви під активні операції
банків
7250 9370 13289 20188 48409 122433
148839
% виконання формування резерву 99.7 100.1 100.1 100.04 100.1 100.05
100.01
8.1 з них: резерв на відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями
6367 8328 12246 18477 44502 99238
112965

ПАСИВИ

II. Пасиви, усього 134348 213878 340179 599396 926086 880302
942088
1. Власний капітал 18421 25451 42566 69578 119263 115175
137725
1.1 з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал 11648 16144 26266 42873 82454 119189
145857
1.2 Частка капіталу у пасивах 13.7 11.9 12.5 11.6 12.9 13.1
14.6
2. Зобов'язання банків 115927 188427 297613 529818 806823 765127
804363
з них:
2.1  кошти суб'єктів господарювання 40128 61214 76898 111995 143928 115204
144038
2.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарювання 15377 26807 37675 54189 73352 50511
55276
2.2 кошти фізичних осіб 41207 72542 106078 163482 213219 210006
270733
2.2.1 з них: строкові кошти фізичних осіб 33204 55257 81850 125625 175142 155201
206630
Довідково:
1. Регулятивний капітал 18188 26373 41148 72265 123066 135802
160897
2. Адекватність регулятивного
капіталу (Н2)
16.81 14.95 14.19 13.92 14.01 18.08
20.83
3. Доходи 20072 27537 41645 68185 122580 142995
136848
4. Витрати 18809 25367 37501 61565 115276 181445
149875
5. Результат діяльності 1263 2170 4144 6620 7304 -38450
-13027
6. Рентабельність активів, % 1.07 1.31 1.61 1.50 1.03 -4.38
-1,45
7. Рентабельність капіталу, % 8.43 10.39 13.52 12.67 8.51 -32.52
-10,19
8. Чиста процентна маржа, % 4.90 4.90 5.30 5.03 5.30 6.21
5,79
9. Чистий спред, % 5.72 5.78 5.76 5.31 5.18 5.29
4,84


Источник: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm