Розяснення НБУ стосовно реструктуризації кредитної заборгованності

Інформація щодо стану здійснення тимчасової адміністрації у банках УкраїниПорядок надання кредитів, їх повернення встановлено статтею 1054 Цивільного кодексу України і здійснюються виключно на договірних умовах.

Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
Можливість вирішення питання щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами, внесення змін до кредитних договорів щодо порядку погашення кредиту та процентів врегульована статтями 6, 12, 13 Цивільного кодексу України, за якими сторонам цивільних правовідносин надане право врегулювати свої правовідносини в договорі на власний розсуд.


Невиконання сторонами договірних зобов’язань, а також незгода з діями Банку призводить до виникнення спорів, вирішення яких не входить до компетенції та повноважень Національного банку України, а здійснюється в судовому порядку.

Разом з тим, з метою забезпечення стабільності діяльності банків та створення сприятливих умов для виконання позичальниками зобов’язань за кредитами, своєчасного виконання банками зобов’язань перед вкладниками і кредиторами, уникнення небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених банкам, а також беручи до уваги найкращу банківську практику та світовий досвід у цій сфері, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 7, 15 та 55 Закону України «Про Національний банк України», статтями 66 та 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правлінням Національного банку України було прийнято постанову від 03.06.2009 № 328 «Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів». Ця постанова визначає заходи, які дозволено запроваджувати банкам, у разі прийняття рішення про реструктуризацію заборгованості позичальників, після погодження їх з позичальниками.

З 09.01.2009 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» від 12.12.2008 № 661-VI, згідно з яким банкам забороняється в односторонньому поряду збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.

Національний банк України звернув увагу керівників банків на неухильне дотримання цього закону (постанова Правління Національного банку України від 03.06.2009 № 328).

Національним банком України запроваджено проведення аукціонів з продажу іноземної валюти банкам для задоволення потреб клієнтів банків (фізичних осіб), які обумовлені необхідністю погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті, за спеціальним курсом, який є близьким до офіційного курсу Національного банку України.

Національний банк України з метою підвищення фінансової обізнаності населення розробив Пам’ятку позичальника, який має заборгованість перед банком за споживчим кредитом і потрапив у скрутне фінансове становище та постановою Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 461 зобов’язав банки розміщувати Пам’ятку у всіх підрозділах банків, де надаються послуги зі споживчого кредитування, для того, щоб позичальники мали змогу з нею ознайомитися.

Крім того, Пам’ятка розміщена на інтернет-сторінці Національного банку України www.bank.gov.ua в розділі “Інформаційні матеріали” підрозділі “Інформаційна допомога позичальнику”.

Також НБУ зазначає, що статтею 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що органам державної влади і органам місцевого самоврядування заборонено будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.

Таким чином, з питання погашення кредиту за спеціальним курсом або продовження дії кредитної угоди позичальникам необхідно звертатись безпосередньо до банку, з яким укладена кредитна угода.